Monitorul Oficial Local
Cela Neamțu
Formulare online
Servicii online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Centru de Conservare si Promovare a Traditiilor Locale

Centrul de Conservare si Promovare a Traditiilor Locale se implica activ in diverse actiuni de pastrare a traditiilor, obiceiurilor folclorice si organizeaza evenimente cu caracter cultural pentru promovarea valorilor artistice locale.


Home

INFORMATII PRIVIND ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Primăria Comunei Ciurea demarează campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei
şi a suplimentului pentru energie

Primăria Comunei Ciurea demarează campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, coroborate cu prevederile HG nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare.

Tipurile de ajutoare disponibile:
Potrivit actului normativ mai sus menţionat, familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei sau 2.053 lei în cazul persoanei singure pot beneficia (inclusiv cumulat) de următoarele tipuri de ajutoare:

 ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi/sau petrolieri;
 suplimentul pentru energie.

Ajutorul de încălzire pentru utilizatorii de energie electrică, gaze naturale sau lemne şi combustibili petrolieri se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă care nu poate fi mai mică de 250 lei/lună (pentru gaze naturale), 500 lei/lună (pentru energie electrică) şi 320 lei/lună (pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri), după cum urmează:

Plafonul veniturilor /pe membru de familie (lei) Ajutorul maxim acordat
Gaze naturale (lei) Energie electrică (lei) Combustibili solizi şi/sau petrolieri (lei)
≤ 200 250 500 320
200,1-320 225 450 288
320,1-440 200 400 256
440,1-560 175 350 224
560,1-680 150 300 192
680,1-920 125 250 160
920,1-1040 100 200 128
1040,1-1160 75 150 96
1160,1-1280 50 100 64
1280,1-1386 25 50 32
1280,1-2053
(în cazul persoanei singure) 25 25 32
Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, dar şi familiilor şi persoanelor singure, care nu au stabilit acest drept şi ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie (în cazul familiei), sau până la 2.053 lei (în cazul persoanei singure).
Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează:
Suplimentul pentru energie
(se acordă pe tot parcursul anului)
Gaze naturale/energie termică (lei/lună) Energie electrică (lei/lună) Combustibili solizi şi/sau petrolieri (lei/lună)
10 30 20

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Beneficiarii acestei forme de sprijin:
Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei doar persoanele singure sau familiile care:
 locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
 realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;
 nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei” :
BUNURI IMOBILE
• clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti ,
• terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
BUNURI MOBILE
• autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile,
• mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
• autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
• șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
• utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
• utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
• utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
• depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu excepția dobânzii.
• Terenuri /animale şi/sau păsări: suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
 au calitatea de titulari de ajutor, calitate se se regăseşte în următoarele situaţii:
• proprietar al locuinţei;
• succesorul de drept al proprietarului locuinţei;
• persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie;
• titular de contract de închiriere, uzufruct, comodat, concesiune (înregistrat la ANAF);
• alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere;
• reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).
La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale.
Calculul veniturilor familiei se face fără a lua în considerare următoarele surse:
 ajutorul social,
 alocaţia de stat pentru copii,
 alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap,
 bursele şcolare,
 stimulentul educaţional (tichetul de grădiniţă),
 sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”,
 veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri,
 sumele ocazionale acordate cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar în situaţii excepţionale,
 sumele primite de beneficiarii de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.


Procedura de solicitare a ajutoarelor

Ajutoarele pentru încălzire şi suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.
Pentru ajutorul de încălzire cu gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri, formularele (cererea și declarația pe propria răspundere) vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor de către Primăria Comunei Ciurea- Compartimentul de Asistență Socială, sau pot fi descărcate de pe site-ul www.primariaciurea.ro.
Depunerea cererilor-declaraţii se face o singură dată la începutul sezonului rece (noiembrie 2021 – martie 2022).
Un titular are dreptul legal la un singur ajutor de încălzire, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri) şi la suplimentul de energie acordat cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă.
Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se depun individual de proprietari sau împuterniciţi la Compartimentul Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Ciurea.
Solicitarea acestor ajutoare se poate face pe tot parcursul sezonului rece, iar acordarea drepturilor cuvenite se face începând cu luna depunerii cererii, cu condiţia ca aceasta să fie înregistrată până pe data de 20 ale lunii.

Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere vor fi însoţite la depunere de următoarele acte:
 copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie;
 copii după certificatele de naștere ale copiilor până în 14 ani,
 copii după certificatul de casatorie/hotărâre divort (unde este cazul),
 certificat deces (daca este cazul)
 copie după documente care atestă dreptul de proprietate (după caz - act de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat/folosință, certificat de atestare fiscală, etc.);
 copii după certificatele de înmatriculare ale autoturismelor deţinute (unde este cazul);
 acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adeverinţă salariat cu menţionarea eventualelor bonuri de masă şi contravalorii acestora, vouchere de vacanţă, cupoane pensie, cupoane şomaj etc.);
 pentru persoanele din cadrul familiei care nu au venituri sau cuantumul acestora nu poate fi dovedit în alt mod, adeverinţă de venit de la ANAF,
 certificat de atestare fiscală eliberat de Compartimentul taxe și impozite al UAT Ciurea,
 adeverinţă eliberată de Registrul Agricol al UAT Ciurea privind rolul agricol al familiei;
 copie după ultima factură de gaze naturale/energie electrică (pentru care persoanele care solicită ajutor de încălzire cu gaze sau energie electrică, sau care solicită suplimentul pentru energie),
 împuternicire/procură (unde este cazul).

IMPORTANT !
Beneficiile de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat şi, după caz, din bugetele locale se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local. (Legea nr.292/2011 cu modificările și completările ulterioare).

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Comunei Ciurea.

Documente pdf
MODEL CERERE

Vizualizari: 719
Data creare: 19-10-2021 08:07:56

Bine ati venit pe site-ul Comunei Ciurea!

Primarul Comunei Ciurea, domnul Cătălin LupuVă mulţumesc pentru că aţi ales să utilizaţi și acest canal de comunicare, o modalitate prin care Primăria
Comunei Ciurea este mai aproape de cetăţenii și oaspeţii săi

Expoziția permanentă „Cela Neamțu” Ciurea

Expoziția permanentă de tapiserie, găzduită la Centrul Cultural „Cela Neamțu” CiureaExpoziția permanentă de tapiserie, găzduită la Centrul Cultural „Cela Neamțu” Ciurea